Ahbarijiet

Min hawn u saghtejn ohra nergghu nilqghu fostna l-Istatwa tal-Appostlu tant ghaz…

Min hawn u saghtejn ohra nergghu nilqghu fostna l-Istatwa tal-Appostlu tant ghaziz ghalina r-Rabtin. Ejjew ilkoll inghajtu ferhanin ….


Magnus Sanctus Pavlus

Ejjew ilkoll inghajtu ferhanin Illum flimkien ghax ahna ulied Rabtin Dan hu jum kbir Twieled go fostna d-dawl Li gie ghandna bil-migja ta’ San PawlRead More

Il-festi taghna 25 sena ilu ….

Il-festi taghna 25 sena ilu ….


Festa Ta’ San Pawl 1990

FestaTa’ San Pawl, Ir Rabat 1990Read More

Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp Rabat tal-Imdina’s Facebook Wall 2015-01-24 09:36:37Read More

Id-Dawl tal-Koppla tas-Santwarju. Grazzi u Prosit lil dawk kollha li ħadmu f’din…

Id-Dawl tal-Koppla tas-Santwarju. Grazzi u Prosit lil dawk kollha li ħadmu f’din l-installazzjoni.


Continue readingRead More

Corpus u San Pawl’s Facebook Wall 2015-01-23 17:33:00Read More

Il-filmat imxandar ilbierah waqt il-programm Mit-Tarag taz-Zuntier fuq Favourite…

Il-filmat imxandar ilbierah waqt il-programm Mit-Tarag taz-Zuntier fuq Favourite Living li juri ritratti u filmati sbieh mill-istorja tal-Kumpless tan-Nar taghna.Read More

WIRJA:- FROTT L-GĦAQDA U L-ĦIDMA Ftuħ tal-Wirja inawgurata nhar l-Erbgħa 21 ta’…

WIRJA:- FROTT L-GĦAQDA U L-ĦIDMA

Ftuħ tal-Wirja inawgurata nhar l-Erbgħa 21 ta’ Jannar 2015


Continue readingRead More

FESTA TAŻ-ŻWIEĠ TA’ MARIJA U ĠUŻEPPI Interessanti li proprju illum 23 ta’ Janna…

FESTA TAŻ-ŻWIEĠ TA’ MARIJA U ĠUŻEPPI

Interessanti li proprju illum 23 ta’ Jannar, il-Knisja tiċċelebra l-Festa taż-Żwieġ tal-Madonna ma San Ġużepp. Festa illi sfortunatament ma tantx hija magħrufa infatti kien il-Kanċillier ta’ Pariġi, Ġwanni Gersin illi fil-Konċilju ta’ Kostanza fl-1416 kien ippropona biex tibda tiġi ċċelebrata dina il-Festa mis-saċerdoti fil-Hamis tat-tielet gimgħa ta’ l-Avvent. Fl-1474 il-Franġiskan Bernardin ta’ Bustis kitebUffiċċju għall dina il-festa. Kif insibu illi fl-1482 ġiet imdaħħla fil-missal tal-Katidral ta’ Chatres fi Franza. Fl-1517 is-Soprijiet ta’ l-Annunzazzjoni, imwaqqfa minn Santa Ġwanna ta’ Valois kienu diġa jiċċelebraw dina il-festa. Fl-1537 il-Franġiskani bdew jiċċelebrawha fis-7 ta’ Marzu u ftit wara is-Serviti bdew jiċċelebrawha fit-8 ta’ Marzu, u d-Dumnikani fit-22 ta’ Jannar. Fl-1550 fl-Olanda dina il-festa bdiet tiġi ċċelebrata fil-15 ta’ Jannar. Il-Papa Innoċenż Xl kien ta il-permess biex dina il-festa tibda tiġi ċċelebrata fl-1684 fl-Imperu tar-Re Leopoldu l (Ġermanja, Ungerija, Boemja, Kroazja u Awstrija) u aktar tard fi Spanja. Kemm fi Franza kif ukoll fil-Kanada bdiet tiġi ċċelebrata fit-22 ta’ Jannar. Filwaqt illi f’diversi konfraternitajiet fil-Polonja bdew jiċċelebrawha nhar it-23 ta’ Jannar. Fl-1725 il-Papa Benedittu Xlll ta’ il-permess sabiex dina il-festa tiġi ċċelebrata fl-Istati Papali fejn stabilixxa li tiġi ċċelebrata fit-23 ta’ Jannar fejn f’dan il-perjodu insibu wkoll illi f’Malta kienet tiġi ċċelebrata mill l-Ordni tal-Kavallieri ta’ San Ġwann fil-Knisja Konventwali tagħħom fil-Belt Valletta.

Fl-1840 dina il-festa bdiet tiġi ċċelebrata wkoll fl-Istati Uniti ta’ l-Amerika. Kif ukoll ġiet imdaħħla fil-Missal Ruman ta’ qabel il-Konċilju Vatikan ll nhar it-23 ta’ Jannar. Fi żmien il-Papa Piju lX u l-Papa Ljun Xlll dina il-festa bdiet tiġi ċċelebrata ma l-Ewropa kollha u fil kontinent Amerikan. Matul is-seklu 20 dina il-festa taż-Żwieġ tal-Madonna ma San Ġużepp fit-23 ta’ Jannar, insibuha b’mod partikolari fil-kalendarji liturgiċi tal-Bażilika ta’ Santa Maria Maggiore f’Ruma fl-1913, f’dak ta’ l-Oblati ta’ San Ġużepp fl-1921, fl-Oratorju Bażilika ta’ San Ġużepp ta’ Montreal tal-Kanada fl-1940 kif ukoll fil-Kalendarju Liturġiku tal-Kongregazzjoni ta’ San Ġużepp tal-Murialdo fl-1946. Id-Djoċesi ta’ Żacatecas fil-Messiku fl-1958 ġiet mogħtija l-permess sabiex tiċċelebra dina il-festa fis-26 ta’ Novembru, filwaqt li fi Vjenna fl-Awstrija il-Knisja li tinsab iddedikata proprju liż-Żwieg tal-Madonna ma San Ġużepp u li fiha insibu statwa mill l-isbaħ ta’ dan iż-Żwieg ta’ Corradini ġiet mogħtija t-titlu ta’ Bażilika Minuri fl-1949.

Fl-1961 is-Sagra tal-Konsagrazzjoni tar-Riti kienet harġet struzzjonijiet biex ċertu festi jiġu mneħħija minn xi Kalendarji partikulari fosthom sfortunatament dik taż-Żwieġ tal-Madonna ma San Ġużepp b’eċċezzjoni f’dawk il-postijiet fejn dina il-festa ghandha konnessjonijiet speċjali ma l-istess post. Fl-1889, l-Oblati ta’ San Ġużepp ġabu l-permess biex fit-23 ta’ Jananr jiċċelebraw ‘Iż-Żwieġ tal-Qaddis ta’ Marija u Ġużeppi’ b’rank liturġiku ta’ Festa, b’testi proprji u bi prefazju apposta. Kif għadha tiġi ċċelebrata sal-lum minn din il-Kongregazzjoni Reliġjuża.

Ikun xieraq ħafna illi f’dan iż-żmien li qed ngħixu fiħ dina il-festa tibda tiġi ċċelebrata mhux minn dina il-Kongregazzjoni biss, iżda mill-Knisja Kattolika Universali madwar id-Dinja kollha, biex permezz ta’ dina it-tifkira taż-Żwieġ ta’ Marija ma Ġużeppi nuru u napprezzaw il-valur u s-sbuħija tas-sagrament taż-żwieġ nisrani fid-dinja tal-lum.

Kitba ta’ Joseph Chetcuti


Continue readingRead More

Nhar il-Hadd li gej ser isir il-Hrug tal-Istatwa min-Nicca fl-okkazjoni tal-fest…

Nhar il-Hadd li gej ser isir il-Hrug tal-Istatwa min-Nicca fl-okkazjoni tal-festa tal-Konverzjoni tal-Appostlu Missiena San Pawl fis-sena tal-25 Anniversarju mit-twaqqif tal-Kumpless tan-Nar San Pawl.Read More

Kollox jinsab preparat għall-Esebizzjoni FROTT L-GĦAQDA U L-ĦIDMA, inħeġġukom ta…

Kollox jinsab preparat għall-Esebizzjoni FROTT L-GĦAQDA U L-ĦIDMA, inħeġġukom tattendu u taraw il-ħidma kbira li twettqet mill-Komunita’ Ġużeppina tar-Rabat tal-Imdina.


Continue readingRead More

Page 1 of 275 1 2 3 ... 275

Top↑