Ahbarijiet

TAĦT IL-ĦARSIEN TA’ SAN ĠUŻEPP Velja ta’ Talb Biex infakkru il-125…

TAĦT IL-ĦARSIEN TA’ SAN ĠUŻEPP

Velja ta’ Talb

Biex infakkru il-125 Anniversaju tal-Enċiklika dwar San Ġużepp Quamquam Pluries tal-Papa Ljun XIII u l-25 Anniversarju tal-Eżortazzjoni Appostolika Redemptoris Custos dwar il-Missjoni ta’ San Ġużepp fil-ħajja ta’ Kristu u tal-Knisja tal-Papa San Ġwanni Pawlu II:

NHAR L-ERBGĦA 6 TA’ AWWISSU 2014
F’JUM L-EWWEL ERBGĦA TAX-XAHAR: JUM IDDEDIKAT LIL SAN ĠUŻEPP
Organizzata mill-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp tar-Rabat tal-Imdina, ħdejn is-Santwarju Nazzjonali ta’ San Ġużepp, fi Triq San Ġużepp – Rabat

Fis-7.00 p.m. Rużarju Meditat u Barka Sagramentali.

Fis-7.30 p.m. Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa mir-Rev. Patri Martin Coleiro O.F.M. u wara katekeżi mir-Rev. Patri Renald Lofreda O.Carm., Kappillan tal-Parroċċa tal-Fgura.

Fit-tmiem iċ-ċelebrazzjoni jsir il-bews tal-Bastun tal-istatwa ta’ San Ġużepp Inkurunat.

Jieħu sehem il-Kor Santa Klara tal-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù tar-Rabat flimkien mas-St. Martin’s Choir tal-Baħrija.

Wara ssir Bibita fil-bitħa tal-Każin tal-Banda L’Isle Adam.


Continue readingRead More

Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp Rabat tal-Imdina’s Facebook Wall 2014-07-22 19:38:29


Maħżen tal-Armar 19 ta’ Marzu tal-Festa ta’ San Ġużepp
Mill-Maħżen tal-Armar 19 ta’ Marzu
Għeżież,
Bħalissa fil-maħżen tal-Armar 19 ta’ Marzu tar-Rabat qed issir ħidma kbira b’risq il-Festa Għażiża għalina r-Rabtin tal-Kbir Ġlorjuż Patrijarka San Ġużepp Patrun tal-Knisja Universali. Din il-ħidma qed issir grazzi għall-Fratelli fi ħdan l-Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp.
Pilandri u Trofej Triq San Pawl
Matul l-aħħar tlett snin ingħata bidu għar-restawr tal-Pilandri u Trofej li jintramaw fi Triq San Pawl. Matul din is-Sena qed issir ix-xogħol fuq tlett Pilandri oħra mis-Sur Joseph Falzon. Ix-xogħol fuq il-ġarra tal-Pilandri qed jintkompla mis-Sur Twanny Muscat. Is-Sur Michael Agius qed ikompli ix-xogħol fuq il-forma tat-Trofej li bħalissa wasal fil-fażi finali dik li jaħdem il-lastiku minħabba l-fibre. Is-Sinjuri Kevin Galea u Felix Galea qedgħin jaħdmu fuq is-suklatura ġdida li ser ikollhom bżonn dawn it-trofej.
Restawr ta’ Statwi
Kif rajna fl-aħħar sena din is-sena ukoll qed jintkompla r-restawr tal-Istatwi. Matul l-aħħar xhur is-Sur Michael Agius ħadem fuq l-Istatwa tal-Profeta Ġermija. Din l-istatwa kellha bżonn ta’ restawr kbir għalhekk is-Sur Agius ħadem bl-aktar mod professjonali biex l-istatwa reġgħet ħadet il-ħajja. Is-Sur Michael Agius flimkien mas-Sur Arthur Vassallo qed ikomplu jirrestawraw l-Anġli li jiġu armati fit-Triq San Ġużepp.
Restawr tal-Ark Trijonfali
Il-Ħames sena fuq ir-restawr tal-Ark Trijonfali li jintrama f’tart Triq San Pawl. Matul dan is-snin is-Sur Charles Dimech ħa ħsieb ir-restawr tant u tant bzonnjuż tal-Ark. Wasalna fl-aħħar ftit jekk Alla jrid għall-festa 2013 narawh kważi kollu lest. Din is-Sena tkompla ix-xogħol fuq l-Arkata ta’ naħa waħda fejn bl-ikbar dedikazzjoni inqalet l-ikultura kollha u sar injam ġdid. Matul il-ġimgħat li ġejjien ser issir analizi tal-kuluri li bihom ser jitlibbes dan l-Ark.
Manutennzjoni fuq Fustuni tat-Toroq
Is-Sur Joseph Muscat qed jieħu ħsieb il-fustuni li jintraw fit-toroq tagħna r-rabtin matul il-ġranet tal-festa. Bħalissa qed jieħu ħsieb il-Fustuni li jintramaw fi pjazza Saqqajja, Toroq Doni u Doni l-Qadima.
Ħidma għas-Santwarju u l-Knisja
Matul din is-Sena s-Sur Bernard Schembri s-Sagristan tas-Santwarju ħadem fuq l-Leġiji, Spallieri u Brazzi tal-Linef.
Kruċetti tal-Arbli
Ilha tinħass il-ħtieġa li jitkomplew l-Kruċetti tal-Arbli. Għalhekk is-Sur Adrian Żahra Moderatur tal-Festi Esterni ħa ħsieb li jkompli dan ix-xogħol fuq il-fibre taħt id-direzzjoni tas-Sur Charles Dimech. Ix-Xogħol taż-żebgħa ser issir mis-Sinjuri Dominic Chetcuti u Andrew Spiteri.
Bandalori tal-Gran Mastri
L-Għaqda Mużikali L’Isle Adam qed taħdem fuq sett bandalori ġodda tal-Gran Mastri li ser jintramaw fi Misraħ is-Saqqajja kemm fil-Festa ta’ San Ġużepp u kemm fl-Imnarja. Dawn il-Bandalori qedgħin issiru taħt id-disinn tas-Sur Dominic Chetcuti. Ix-Xogħol fuqhom qed issir mis-Sinjuri Neville Muscat, Adrian Żahra, Dominic Chetcuti, Andrew Spiteri, Jeremy Debono u Victor Grech. Il-Ħjata tagħhom qed issir mis-Sinjura Josephine (Jessie) Vassallo.
Pavaljuni Triq il-Kbira
Din hija r-raba’ sena ta’ ħidma fuq l-Pavaljuni li jkunu armati fi Triq il-Kbira. Sett pavaljuni ta’ tmienja li qedgħin issiru mis-Sinjuri Paul, Giovanni u Frances Cassar tal-Colomba Flag Makers tal-Belt Victoria Għawdex. Dan is-sett wasal fl-aħħar tnejn tiegħu li jekk Alla jrid narawhom lesti matul il-festa tas-Sena li ġejja. B’Hekk fir-Rabat ikollna l-Isbaħ sett pavaljuni li ġew imfaħħra minn kulħadd u bir-raġun. Ix-Xogħol fuq l-pumi sar mis-Sur Michael Agius kif ukoll l-induratura tagħhom qed issir mis-Sur Frans Vella. Il-lasti tagħhom li qed issiru ġodda ukoll grazzi għas-Sur Serafin Buhagair. Dan il-proġett huwa grazzi għal Rev. Patri Adrijian J. Cachia OFM.
Għeluq
Ma din il-lista ta’ persuni hemm bosta persuni oħra li jaħdmu mingħajr ma jidhru. Barra minhekk hemm persuni li jieħdu ħsieb jarmaw it-toroq u mhux imsemmi hawn fuq. Għalhekk minn qalbi nirringrazzja lil kulħadd tal-għajnuna kbira tiegħu. Għaliex kieku ma tkunx il-ħidma ta’ kulħadd la ssir ir-restawr u l-anqas l-armar.
Kif qedgħin taraw f’dan l-artiklu tinduna mill-ewwel li ħidma hija waħda kontinwa’ u meħtieġa għaliex b’hekk biss inkomplu nsaħħu l-festa tal-Patrijarka San Ġużepp. L-għajnuna hija meħtieġa u bzonnjuża. Għalhekk dawk kollha li jixtiequ jgħatu l-għajnuna tagħhom merħba bihom. Hemm diversi modi ta’ għajnuna dik manwali u dik finanzarja biex insosnu dan kollha matul sena sħiħa ikollna bżonn eluf kbar ta’ Ewro għalhekk aħna nħallu f’din San Ġużepp u f’idejkom għeżież devoti ta’ San Ġużepp.
Grazzi
Viva San Ġużepp u l-Ġużeppini
Adrian Żahra Moderatur tal-Festi Esterni. Continue readingRead More

Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp Rabat tal-Imdina’s Facebook Wall 2014-07-22 17:51:17


Restawr tas-Saqaf tas-Santwarju Nazzjonali ta’ San Ġużepp
Ritratti tas-Sagristan is-Sur Bernard Schembri Continue readingRead More

Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp Rabat tal-Imdina’s Facebook Wall 2014-07-22 17:44:39Read More

Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp Rabat tal-Imdina’s Facebook Wall 2014-07-22 17:42:23Read More

Wara snien ta’ xogħol u tgħaqtieh ta’ qalb jitlesta ix-xoghol ta’ restawr mid-di…

Wara snien ta’ xogħol u tgħaqtieh ta’ qalb jitlesta ix-xoghol ta’ restawr mid-ditta tar-restawr ReCoop, fuq is-saqaf tas-Santwarju ta’ San Ġużepp. Wieħed jista’ jgħid li reġa inghata id-derha original. Dawn iż-żewġ lunetti li hemm taħt il-koppla li jiffiguraw l-erba’ evanġelisti huma xogħol tal-artist Ramiro Bonnici Cali u saru f’1950. Issa baqa’ xog’ol fuq l-arma ċentrali tal-koppla liema xogħol ser issir minn żewġ artisti membri tal-Arċikonfraternita’, Michael Agius u Arthur Vassallo.

Membri tal-Arċikonfraternita’ ser jieħdu ħsieb li tiġi installa sistema tad-dawl professjonali sabiex id-dawwal lil dan is-saqaf flimkien man-niċċa ta’ San Ġużepp Inkurunat. Fl-aħħar ringrazjament speċjali li dawk il-membri tal-Arċikonfraternita’ li ħadu ħsieb matul dawn is-snin l-armar meħtieġ sabiex seta issir ix-xogħol tar-restawr u b’hekk geww frankati eluf kbar ta’ Euro! GRAZZI!!


Restawr tas-Saqaf tas-Santwarju Nazzjonali ta’ San Ġużepp
Continue readingRead More

Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp Rabat tal-Imdina’s Facebook Wall 2014-07-22 12:36:40


Restawr tas-Saqaf tas-Santwarju Nazzjonali ta’ San Ġużepp
Continue readingRead More

L-Arma ta’ Azzopardi mizbugħa minn Arthur Vassallo Fratell tal-Arċikonfraternita…

L-Arma ta’ Azzopardi mizbugħa minn Arthur Vassallo Fratell tal-Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp


Restawr tas-Saqaf tas-Santwarju Nazzjonali ta’ San Ġużepp
Continue readingRead More

No such pipe, or this pipe has been deleted

This data comes from pipes.yahoo.com but the Pipe does not exist or has been deleted.Read More

Din il-gimgha jibda x-xoghol ta’restawr fuq l-Ark il-Kbir li jintrama fi Triq il…

Din il-gimgha jibda x-xoghol ta’restawr fuq l-Ark il-Kbir li jintrama fi Triq il-Kbira, opra mill-isbah li inhadmet fl-1871.Read More

Page 1 of 246 1 2 3 ... 246

Top↑