Photo: Timeline Photos

30 ta' Gunju 2017 - Sacerdoti Godda Ir-Rettur, l-ufficjali u l-membri tal-Arcikonfraternita' ta' San Guzepp jifirhu lil Fra Ramon Farrugia ofm u lil Fra Clive Camilleri ofm flimkien ma' erba' djakni ohra li ser ikunu ordnati sacerdoti illejla minn Mons Charles J. Scicluna Arcisqof ta' Malta. L-Ispirtu talMulej qed jistrieħ fuqi, L-Ispirtu talMulej ikkonsagrani; ħa nwassal bxara tajba, bxara tajba lill-fqajrin, faraġ u sliem, ħelsien lill-imjassrin. L-Ispirtu t’għerf u dehen qed jistrie... (43 likes, 4 comments)

Photo: Timeline Photos

29 ta' Gunju - Solennita tal-Martirju tal-Appostli Pietru u Pawlu Bil-ġmiel u l-ferħ tad-dawl qaddis li xxerred imlejt id-dinja kollha, jum imbierek, u sa s-smewwiet żejjint bil-ġieħ u l-glorja tal-martri kbar li llum qegħdin infakkru. Għax Pietru, li ħa s-setgħa ta’ l-imfietaħ, u Pawlu, li ta ‘l-ġnus tagħlim il-ħajja, b’rebħa ta’ l-għaġeb bis-salib u x-xabla, idawwlu ż-żmien u l-art bħal xmux qawwija. Int hienja, Ruma, li sebbaħt ħitanek bid-demm għażiż ta... (11 likes)

Photo: Timeline Photos

29 ta' Gunju - Solennita tal-Martirju tal-Appostli Pietru u Pawlu Bil-ġmiel u l-ferħ tad-dawl qaddis li xxerred imlejt id-dinja kollha, jum imbierek, u sa s-smewwiet żejjint bil-ġieħ u l-glorja tal-martri kbar li llum qegħdin infakkru. Għax Pietru, li ħa s-setgħa ta’ l-imfietaħ, u Pawlu, li ta ‘l-ġnus tagħlim il-ħajja, b’rebħa ta’ l-għaġeb bis-salib u x-xabla, idawwlu ż-żmien u l-art bħal xmux qawwija. Int hienja, Ruma, li sebbaħt ħitanek bid-demm għażiż ta... (11 likes)

Wallflux RSS demonstration (live)

You are viewing content through a demonstration-version of the Wallflux of the Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp Rabat tal-Imdina-Facebook page. To remove this notice, and get access to the live Wallflux-feed, register it at https://www.wallflux.com/ Try also Wallflux Events, the calendar for your Facebook page at https://wallflux.com/events/287702917930884