Mistoqsijiet fuq is-sit

Min huma l-operaturi ta’ dan is-sit?

Rabatmalta.com huwa s-sit principali tar-Rabat, mnhied fis-sena 2001 minn e-Volve Internet Services.  Is-sit huwa principarjament maghmul minn Pagni principali u anke servizi sekondarji b’estenzjonijiet fuq Social Media bhal Facebook, Twitter, Google u Pinterest.

Dan is-sit huwa operat minn e-Volve Internet Services, flimkien ma bil-kollaborazzjoni ta’ entitajiet kummerċjali.  Żur is-sit http://evolve.rabatmalta.com għal aktar informazzjoni.

 

Fejn insib informazzjoni fuq in-numru ta’ vizitaturi ta’ dan is-sit?

Is-siti taghna jipprovdu informazzjoni fuq il-vizitaturi permezz tal-Google Analytics.  Iktar taghrif dwar dan jinstab hawn.

 

Kif nista nikkontribwixxi fuq dan is-sit?

Artikli: Ikkuntattja lill-operatur biex tingħata aċċess fuq is-sit prinċipali.

Attivita’: Permezz ta Google© Calendar u Facebook© Event żid lil [email protected] fil-lista ta’ guests.

Aħbarijiet mhux kummerċjali: Permezz ta’ RSS, ikkuntattja lill-operatur.

Diskussjoni: Fuq Facebook© żur http://www.rabatmalta.com/discuss

Avvizi Klassifikati: Fuq il-pagna ta’ reklamar http://www.rabatmalta.com/adverts

Offerti Kummercjali: Iktar dettalji fil-Pagni tal-Offerti.

Xoghlijiet Artisitici u Fotografija: Ritratti ghandhom jintbaghtu lil [email protected] biex jitpoggew fuq is-sit principali.

 

Kif jigi ffinanzjat dan is-sit?

Dan is-Sit huwa iffinanzjat minn e-Volve Internet Services.  L-ispejjez jikludu spejjez teknici bhax-xiri tal-isem, software u hosting, u ukoll sieghat twal ta’ xoghol biex jizdied il-kontentut fuq dan is-sit.  Is-Sit huwa non-profit u ghalhekk jistaw ghajnuna tista tinghata permezz ta:

  • Zzur il-pagna tal-iSponsors, u anke nzur is-siti tal-isponsors ta’ Dan is-sit.
  • Zzur il-pagna tal-BitCoins u toffri xi servizzi fuq l-indirizz provdut.
  • Donazzjonijiet permezz tad-donation widget fil-footer ta’ kull pagna, jew permezz ta’ BitCoins.
  • Donazzjoni ta’ pakkett ta’ reklamar kif hawn imfisser f’din il-pagna.
  • Billi tikkontribwixxi kontenut lil dan is-sit kif spjegat f’din il-pagna.

Kif nista nirregistra sit taht il-Brand rabatmalta.com?

e-Volve Internet Services ghandha titolu fuq il-Brand rabatmalta.com u ghalhekk tista talloka ismijiet ghal siti u anke email lil terzi persuni.  Kull min hu interessat ghandu jikkuntatta lil e-Volve Internet Services.

Kif nista nirreklama fuq dan is-sit?

Reklamar jista jsir fuq bażi ta’ donazzjonijiet kif spjegat fil-pagna tar-reklamar.

Jistaw e-Volve Internet Services jigu jitolbu donazzjoni fl-istabbiliment tieghi?

e-Volve Internet Services topera on-line biss.  Ghalhekk fl-ebda cirkustanzi, sakemm mhux rikjest mill-kummercjant, e-Volve Internet Services ma jigu jitolbu donazzjoni f’postijiet privati jew pubblici.  F’kaz li dan isehh, ghandha tigi rrapurtata lil e-Volve Internet Services.  Jista wkoll jitpogga kumment fuq il-pagna ta’ diskussjoni ta’ Facebook.

Translate this page.

Comments are closed.