Page wall post by Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp Rabat tal-Imdina

15 t'Ottubru - Festa ta' Santa Teresa t'Avila “Nixtieq nagħmel minn kollox biex inħajjar lil kulħadd ħalli jkun devot ta’ dan il-Qaddis glorjuż, għax issa għandi esperjenza kbira tal-barkiet li jista’ jaqlgħalna mingħand Alla. Jiena ma naf b’ħadd li huwa tassew devot tiegħu u li jqimu b’qadi partikulari, li ma mexiex sewwa ’l quddiem fil-virtù, għax dan il-Qaddis jagħti għajnuna tal-akbar fejda lil dawk l-erwieħ li jintelqu f’idejh” (Ħajja 6, 7). (12 likes)

Page wall post by Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp Rabat tal-Imdina

4 t'Ottubru - Solennnita ta' San Frangisk Nawguraw lil Komunitajiet Frangiskani b'mod specjali lil Fraternita' tar-Rabat, li jiehdu hsieb il-Knisja Ta' Giezu li ahna nghamlu parti minnha. Nirringrazzawhom tax-xoghol kbir li wettqu fostna, u nkompli nwedghuhom it-Talb taghna. B’ferħ mill-qalb, Mulej, noffrulek radd il-ħajr, tifħir u mħabba, waqt li nagħtu ġieħ lil bniedem li fit-triq perfetta mexa. Ħalla kollox ta’ did-dinja, hena w ġid u kull ma jgħaddi, fqir fost l-aħwa l-fqa... (21 likes)