Rabat Malta Group Posts

Ma nistax nifhem KIF jew GHALIEX....,Ghaliex bus stops li karozzi tal-linja m'ghadhomx jghaddu minnhom minhabba d-diversions tat-toroq ma gewx mghottija temporanjament imqar b-borza tal-plastic sewda kemm dak li jkun irid juza s-servizz ikollu indikazzjoni u jinduna li tal-linja mhux qed tghaddi minn hemm....inutli kemm tistenna. Xbajt nara nies specjalment turisti li m'ghandhomx idea tar-rotta jistennew fix-xemx taqli l-fniek specjalment fejn San Bastjan u Triq Tartarni sejrin ghal had-Dingli.. Tal-Misthija.!!! Dan nuqqas serju li ma' jridx wisq xoghol u zmien biex jigi indirizzat imma li jekk jitranga, jevita inkonvenjent kbir lil hafna turisti, li wara kollox huma li jghamlu r-reklam tajjeb jew hazin ta' pajjizna. Rabat Local Council Please take note and immediate action...u bilhaqq..jekk dan m'hux xoghol il-kunsill, please ghaddu l-complaint lil minn hu inkarigat jew id-dipartiment li jikkoncerna...Nistennew rizultat ghal gid tar-Rabat taghna Thank You